חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Getting Ready for Pesach

English
Getting Ready for Pesach {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Getting Ready for Pesach1Introduction2Text3Word Sort

There is a lot to do to get readyלהתכונן for Pesach!

Do you wish you could clean like this?

What do you wish you could speed upלזרז the way Mary Poppins speeds up cleaning?

New Words

next