חט"ב סנונית מחולל פעילויות חדשות

English Street Art

English
Street Art {{{en:'back',he:'חזרה',ar:'الرجوع'}[Unit.Lang] || 'חזרה'}} English
Street Art1New Words2Text3Israeli Street Art and Order of Adjectives4Writing Task

Choose the best definitionפירוש of the word in CAPITAL LETTERS.

New Words

 

 

 1. art אומנות
 2. teenager מתבגר
 3. stations תחנות
 4. colourful צבעוני (British spelling - colorful)
 5. appears מופיע
 6. police משטרה
 7. certain מסוימים
 8. zones אזורים
 9. tourists תיירים
 10. exhibitions תערוכות
 11. homeless חסרי בית
 12. communicate לתקשר
next